Jules Olitski


Jules Olitski
Casanova Catch, 1963
Magna and acrylic on canvas
28h x 30w in